มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มอนต์เซอร์รัต

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 7,990 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 55,118 9,213
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 40,453 0
รวม 7,990 95,571 9,213
หน่วย : บาท