มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มอลตา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 0 64,396
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 1,630 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 5,071 0 711
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,434,164 707,773 244,173
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 28,031
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 3,761 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,362 17,776 2,484
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 9,135,837 4,501,372 3,703,912
40 ยางและของทำด้วยยาง 852,119 579,612 772,458
42 เครื่องหนัง 595 0 0
47 เยื่อไม้ 2,457,664 10,700,551 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 13,499 1,335 12,655
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 11,325 2,844 1,760
52 ฝ้าย 0 0 5,129
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 24,289 0 29,459
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 1,009 24,147
70 แก้วและเครื่องแก้ว 7,873 0 1,719
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 17,319 11,314 103,380
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 802,832 790,892
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 0 3,058
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 15,426 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 513,150 1,058,850 857,945
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 87,873,476 119,793,713 98,082,133
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 18,501 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,023,606 1,123,778 6,208,191
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 9,024 4,011 0
รวม 105,402,560 139,326,901 110,936,633
หน่วย : บาท