มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มอริเชียส

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 0 13,928,487
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,073 2,685 628
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 490,802 0
42 เครื่องหนัง 664,203 372,536 139,890
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,383 4,577 2,006
52 ฝ้าย 0 0 397
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 87,531 167,957 599,893
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 494,504 76,530 704,284
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 683
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 575,330 532,864 454,747
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 2,542 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 185,251 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,946 0 3,027
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 82,223 29,439 35,210
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 34,769 4,473 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 114,734 45,152 12,124
รวม 2,244,947 1,729,557 15,881,376
หน่วย : บาท