มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มัลดีฟส์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 11,713,342 144,804,530 212,411,481
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 136 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 952 1,890
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 408 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 136 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 133 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 272 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 322 170
42 เครื่องหนัง 0 0 1,520
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 1,427 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,907 1,630 1,444
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 99 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 398
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 59,360 13,507 39,501
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 36,388 0 1,528
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 20,158 1,924 1,528
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 10,475 0 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 4,190 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 234 0 753
รวม 11,846,054 144,825,476 212,460,213
หน่วย : บาท