มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาลาวี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 597 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 6,918 27,000 39,599
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 323
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 34,677 0
รวม 6,918 62,274 39,922
หน่วย : บาท