มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นามิเบีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 0 408
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 19,714 0 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 35,816,776 77,882,419 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 13,031 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 773
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 11,308
42 เครื่องหนัง 7,812 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 391 219 288
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,579 0 1,965
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 132,701 0 0
64 รองเท้า 514,799 0 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,510 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 99 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 192,225 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,672 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 71,288 5,201
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 7,832 62,587 11,702
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 406
รวม 36,698,110 78,029,544 32,051
หน่วย : บาท