มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นิวแคลิโดเนีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 20,145
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 394 559 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,160 2,012 4,755
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,508 39,057 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 471 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 9,787,422 0 0
รวม 9,793,955 41,628 24,900
หน่วย : บาท