มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไนเจอร์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 117,006 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 14,269
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 848 424 423
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 66,776 0 11,994
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,430 575,431 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 200,417 94 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 14,041 0
รวม 388,477 589,990 26,686
หน่วย : บาท