มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไนจีเรีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 95,744 8,057 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 4,509 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 197,698 85,199 94,217
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 6,371 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 135,884 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 2,333 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 0 397
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 13,113
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 5,589
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 17,216,822 37,975,229
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 817,257,482 972,679,335 2,412,564,740
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 1,987 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 9,974
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 2,018
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 16,057 5,622 6,592
42 เครื่องหนัง 0 2,648 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,027,372 172,307 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 5,062 11,955 18,553
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 1,655 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 5,261 1,587
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 6,265
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 397
70 แก้วและเครื่องแก้ว 4,724 35,479 1,817
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 3,834,158 2,016,942 1,253,712
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 3,395 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,506,542 20,427,909 48,488,776
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 2,300 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 10,181 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 298 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 237 0 319,048
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 25,976 0 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 1,075 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 2,676 0
รวม 825,977,045 1,012,834,207 2,500,762,024
หน่วย : บาท