มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นิการากัว

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 3,967,636 5,008,492 6,747,148
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 0 132,572
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 863,786 0 1,298,194
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 1,160,908 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 20,951 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 0 13,653
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 91,626 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 276,041
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 76,054 2,306 117,517
47 เยื่อไม้ 1,136,147 1,015,130 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 459 578 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 82,044 179,229 447,384
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 18,748 11,616 39,596
72 เหล็กและเหล็กกล้า 5,933,379 2,983,082 8,483,306
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,009,824 763,632 569,043
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 143,669 330,137 397,645
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 15,898 13,546 25,806
รวม 13,339,270 11,489,607 18,547,905
หน่วย : บาท