มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นาอูรู

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 116,735,102 168,545,796 575,026,059
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 0 165
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 376 0 0
รวม 116,735,478 168,545,796 575,026,224
หน่วย : บาท