มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โอมาน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 76,573,816 27,998,695 57,706,416
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 1,422
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 13,227,182 12,494,827 3,721,455
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,809,723,545 2,278,791,500 898,731,540
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 18,050,127 11,088,887 11,463,303
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 14,424,008 23,602,069 32,755,275
31 ปุ๋ย 482,049,071 0 66,192,599
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 37,392 69,553 136,003
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 37,167,769 12,836,704 59,599,660
42 เครื่องหนัง 0 1,404 4,056
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,301,893 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 27,627 30,443 9,482
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 4,371 362
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 2,457 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 157,969 310,740 24,565
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 30,000 13,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 41,446 10,009 38,061
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 31,174 11,581 13,834
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,764,745,330 0 4,168,381,194
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 20,270 2,245
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 7,078 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 166,177,071 60,127,431 168,253,067
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 18,000
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 3,000
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 3,672 18,395
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,729,392 3,068 7,154
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 63,607
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,065 0 958
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 5,000
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 5,000 29,000
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 6,533
รวม 6,386,465,877 2,427,449,759 5,467,199,186
หน่วย : บาท