มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปานามา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 2,274,913 2,059,855
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 78,356
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,581 0 4,212
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 4,193 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 11,818
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 349
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 440,000 10,538,412 23,728,760
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,632 16,488 2,168
47 เยื่อไม้ 0 3,548,845 3,577,006
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 5,504 2,877 1,725
52 ฝ้าย 0 0 977
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,364 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 12,435 133,932 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 9,014 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 114,421,489 113,847,335 212,658,119
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 4,657,274 15,301,323 8,536,090
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,135 26,905 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 149,066 13,389 81,172
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 2,443,218,261 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 8,738 0 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 1,326 0
รวม 2,562,940,686 145,705,745 250,740,607
หน่วย : บาท