มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เฟรนช์พอลินีเชีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 940 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,767 2,889 42,666
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,684 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 436,966 727,463 2,845,783
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 365,911 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 597,742
รวม 440,417 1,097,203 3,486,191
หน่วย : บาท