มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โปแลนด์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 14,130 5,000 5,000
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 6,948,358 41,187,716 58,538,497
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 50,341 73,117 71,331
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 31,571 0 204,203
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 8,893 321,790 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 105,415 5,305,756 1,394,727
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 5,624,993 2,488,562 6,738,560
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 1,826,759 204,985
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 22,981 11,896 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 15,215 8,470 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,429,076 207 1,272,978
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 2,343,544 733,470 1,021,539
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 7,599,225 9,433,466 21,616,965
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 4,953,430 12,983,407 20,597,375
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 10,447,284 3,808,095 8,919,927
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 115,817 85,463 3,025
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 4,785,177 2,772,410 3,053,848
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 136,568
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 958,233 958,937 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,840 29,382 141,986
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 1,300,193 1,769,802 879,648
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 9,363,099 10,970,307 17,228,041
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 58,667,067 21,870,389 77,430,163
31 ปุ๋ย 0 0 7,048,040
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 3,404,124 5,644,663 9,016,368
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 26,930,275 41,584,826 30,655,677
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 6,939,340 5,955,406 6,002,645
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 61,801,605 48,666,914 33,817,968
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 28,923,472 23,176,084 45,209,878
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 13,658,111 20,818,428 14,079,731
40 ยางและของทำด้วยยาง 147,376,216 60,181,031 83,014,137
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 4,031 0 0
42 เครื่องหนัง 327,233 163,309 153,085
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,243,905 16,627,041 9,885,265
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 104,661 178,976 68,485
47 เยื่อไม้ 33,151,422 25,907,656 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 5,735,978 13,872,396 20,822,035
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,501,184 366,030 334,194
52 ฝ้าย 26,756 343,294 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 7,524 5,495
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 19,967 28,575
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 8,704,594 5,089,343 5,578,810
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 36,886 144,603 663,862
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 11,065,007 10,556,326 15,888,247
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 244,075 94,392 84,604
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 726,758 1,923,289 1,228,537
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 895,445 1,419,039 1,175,711
64 รองเท้า 11,538 46,960 29,596
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 177,178 51,063 18,954
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 45,730 861,265
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,492,632 885,685 8,108,039
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 5,155,127 52,889 733,293
70 แก้วและเครื่องแก้ว 8,487,097 3,073,223 7,564,025
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 7,866,745 325,450 6,307,642
72 เหล็กและเหล็กกล้า 126,748 10,514,819 86,692
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 11,007,718 21,546,874 16,139,312
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 165,340,498 168,250,935 199,659,222
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 4,263,479 7,361,551 22,958,521
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 2,599,749 1,730,054 2,661,135
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,503,782 2,136,429 1,322,603
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 107,655,186 150,208,041 102,749,228
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 140,896,881 130,800,982 222,838,581
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 0 14,641,378
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 107,051,796 107,991,150 84,239,848
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 493,210 0 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 16,728 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 26,963,582 27,480,903 24,761,378
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 32,759 4,427 5,874
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 228,357 9,667 54,271
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 17,983,271 27,083,882 31,363,761
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 440,266 2,590,779 1,509,403
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 56,919 1,080,686 190,176
รวม 1,083,422,478 1,062,673,845 1,253,024,912
หน่วย : บาท