มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โปรตุเกส

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 33,910 13,716 12,257
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 0 238,024
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 209,131 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 50,113 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 560 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 5,043 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 697,427 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 2,877,336 2,864,262 12,147,892
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 9,128 522,540 1,184,472
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 133,872 0 902,026
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 4,588,904 6,030,880 4,826,324
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 1,279,849 251,969
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 16,362,416 18,076,320
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 194,130 54,211 30,991
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 122,975 0 72,330
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,769 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 4,669,071 12,910,643 14,542,655
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 887,407 1,812,823 447,307
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,836,511 92,871 429,413
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 8,700 36,021 7,169
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 784,589 609,595 1,208,975
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 57,220 291,466 887,735
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 14,320,345 4,356,222 8,132,489
40 ยางและของทำด้วยยาง 4,291,540 7,636,921 9,677,309
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 5,230 9,938 7,003
42 เครื่องหนัง 260,876 161,144 82,873
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 786 0 0
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 2,543,595 4,913,230 1,709,850
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 13,332,197 15,978,522 24,826,158
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 126,709 92,501 26,392
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 1,878,307 0
52 ฝ้าย 659 300 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 4,605 6,701 1,798
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 3,137,789 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 2,151 143,704
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 113,651 256,538 232,706
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 19,986 14,014 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 336,677 705,907 1,292,290
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 28,989,459 21,596,199 15,690,842
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,575,268 4,870,485 5,181,818
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,202,709 935,865 713,847
64 รองเท้า 2,646,190 1,327,579 3,093,969
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 76,807 1,448,670 3,934,953
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,697,421 4,288,849 406,300
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 451,673 374,120 283,874
70 แก้วและเครื่องแก้ว 253,876 109,283 35,552
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,334,477 2,410,882 935,648
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,728,016 0 774,511
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,013,569 3,260,859 2,393,339
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,655,445 3,479,233 1,211,346
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 455,759 1,612,668 4,397,585
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 3,014,857 5,088,817 2,868,306
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 619,312 1,768,337 1,490,356
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 20,756,547 7,862,154 13,679,115
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 24,919,327 38,790,425 18,545,540
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 37,289,158 42,295,077 116,302,588
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 0 2,657,159
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 29,818,255 54,161,583 70,780,284
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 4,204 19,446 29,851
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,106,785 3,606,139 6,747,523
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 23,381 12,058 14,270
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 45,762 639,134 116,916
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 107,530 0 0
รวม 221,045,592 282,254,187 373,683,923
หน่วย : บาท