มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เรอูว์นียง

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 400 2,310 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 16,725 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,076 572 537
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 5,923,968 1,343,311 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 4,075 0 0
รวม 5,930,519 1,362,918 537
หน่วย : บาท