มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โรมาเนีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 10,000 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,725 0 0
10 ธัญพืช 0 8,291 171,644,025
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 8,907,030 0 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 119,850 0 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 53,478 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,046,906 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 78,571 33,174 4,713
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 5,792 1,020 53,847
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,621,201 815,311 818,506
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 2,941 7,923
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 8,499,478 6,039,202 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 229 6,654,685 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 6,966 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 3,349 526,363
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,046,346 2,471,290 1,877,431
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,375,013 4,985,953 5,332,930
40 ยางและของทำด้วยยาง 9,813,155 16,589,301 12,220,198
42 เครื่องหนัง 3,486,222 1,334,855 573,451
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 6,843,861 7,483,558 4,265,549
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,423,496 1,753,665 401,577
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 9,362 15,226 22,278
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 0 25,862
52 ฝ้าย 2,022 899 0
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 16,202 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 828,912 23,556 45,914
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 36,426
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 15,232 0 8,979
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 10,690
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 12,448 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 236,969 920,892 227,278
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,052,003 1,348,890 826,279
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,383,846 6,777,623 3,386,069
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,268,037 211,033 364,044
64 รองเท้า 789,606 66,961 1,590,568
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 12,562 9,325
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 101,312 8,820
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 42,315 38,035 35,337
70 แก้วและเครื่องแก้ว 5,382,935 6,758,229 8,830,218
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 4,553 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 5,164,734 10,092,965 21,411,366
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 2,833,086 5,864,804 17,073,529
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,379,885 4,687,904 769,799
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 68,297 159,946 97,953
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,399,755 1,988,380 1,866,341
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 21,473,200 32,428,899 31,735,741
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 73,913,542 87,233,709 97,496,552
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 47,920,281 44,271,839 41,706,479
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 5,489 253,631 78,200
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 31,933,403 43,616,383 63,389,707
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 6,147 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 708 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 777,539 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,342,801 1,185,347 2,520,745
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 5,255 8,251 2,916
รวม 252,589,509 296,262,245 491,303,928
หน่วย : บาท