มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซอร์เบีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 5,000 10,901 13,000
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 1,518,791 1,509,017
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 1,340 1,339
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,291 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 2,303,490
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 1,251,259 3,970,817
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 246,240 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 1,919,361
31 ปุ๋ย 4,894,211 4,019 7,523,180
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 276,336
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 170,139
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 234,736 119,306 416,665
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,147 54,177 231,790
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,843,850 3,282,544 1,872,364
42 เครื่องหนัง 0 3,460 573
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,275,064 862,818 1,158,631
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 15,681 19,325 16,061
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 5,688 4,030
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 7,237 0 4,969
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 29,323 53,100 101,828
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 110,922 247,902 23,597
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 15,000 0 5,332
64 รองเท้า 63,210 66,287 40,708
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 18,500 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 278,153 355,044 201,302
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 739,376 388,070 497,094
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 350,743 294,932 276,885
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 3,502 67,242
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 9,368 0 159,680
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 2,339 29,622
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 22,370 4,894
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 5,353,274 2,097,180 3,130,344
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,332,656 2,819,322 1,856,930
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,385,219 2,276,006 1,313,079
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 150,000 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,877,912 2,548,259 2,349,530
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 22,870 26,188
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 14,781 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 269,489 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 81,773 62,636 80,734
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 5,000 0 0
รวม 21,078,646 18,923,957 31,556,751
หน่วย : บาท