มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ รวันดา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 327,150 41,442
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 147,154,440 252,244,487 208,402,346
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 197,307
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 329 329 656
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 314,222 0 39,839
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 7,845 650
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 3,950
รวม 147,468,991 252,579,811 208,686,190
หน่วย : บาท