มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 4,000 0 4,000
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 630 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,548 5,479 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 628 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 1,884 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 461,453 0 898,937
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 2,122,894 1,032,787 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 15,996,989,770 12,669,959,258 10,845,024,107
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 0 3,801,355
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 802,327,891 1,018,522,472 1,103,989,367
31 ปุ๋ย 1,448,160,978 2,676,434,251 707,851,953
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 52,517,912 19,117,186 21,398,165
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 14,168 43,074 332
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 521 2,592,910 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,824,571 5,431,212 8,683,668
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 520,434,109 646,304,346 752,353,209
40 ยางและของทำด้วยยาง 90,614,226 31,777,929 56,826,922
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 1,203,349
42 เครื่องหนัง 1,783 10,140 3,307
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 27,973 15,000 59,976
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 15,009 41,517 22,790
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 3,833 67 0
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 16,000 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 34,125,538 41,400,358 41,340,474
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 2,769 5,000 152,439
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 7,500 0 88
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 8,594 3,444 3,129
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 43,799 12,778 13,270
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 254,554 32,011 122,500
64 รองเท้า 16,535 283 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 91 0 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 1,030 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 452,031 0 5,465
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 16,292 10,653 36,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,854,249 39,090 789,707
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,764 13,121 5,186
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,389,515 404,013 221,515
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 11,780,497 3,166,606 7,219,219
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 402,109,929 407,775,160 400,872,704
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 21,044 33,455 93,730
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 22,086 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 4,028,190 22,342 265,962
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 36,201 16,976 72,044
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 350,800 2,966
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 11,159 10,238 340,835
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 14,709 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 111,500 58,900 182,584
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 7,078 0 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 130 0 0
รวม 19,373,842,053 17,524,661,368 13,953,861,254
หน่วย : บาท