มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะโซโลมอน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 68,720,175 1,330,099 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 164 163
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 199,699 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 52,541 8,139 0
รวม 68,772,716 1,538,101 163
หน่วย : บาท