มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซเชลส์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 148,052 146,636
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 7,822,714 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 267,890 0 1,311
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 40,543 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 451
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,174 929 891
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 10,706 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 9,847
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 22,113 1,882
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 17,568
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 374 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 224,700 0 148,496
รวม 8,318,478 222,717 327,082
หน่วย : บาท