มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซูดาน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 53,215
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 2,697,414 3,331,850 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 697 403 362
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 33
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 297 565 34
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 1,338 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 6,474 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 27,502 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 20,312 2,229 4,394
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 806 0
รวม 2,746,222 3,343,665 58,038
หน่วย : บาท