มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซนต์เฮเลนา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ สิงหาคม 2564
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 10,983
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,329
รวม 12,312
หน่วย : บาท