มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซียร์ราลีโอน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 2,459,453 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 37,473
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 84
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 4,000 972
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 294 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 721 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 10,625
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 6,522 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 754
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,928 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 91,702 141,634 21,512
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 48,000 30,039 58,524
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 386,566 405,553 162,442
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 7,727 27,583
รวม 528,917 3,055,222 319,969
หน่วย : บาท