มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซานมารีโน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,286 1,919 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,686 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 26,820 41,687 77,263
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 37,701 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 226,318 81,391
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 12,902 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 23,834 0 143,558
รวม 67,528 307,625 302,212
หน่วย : บาท