มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซเนกัล

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 8,408 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,149 4,715 4,098
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,445 489 1,464
52 ฝ้าย 0 0 2,179
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 1,276
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 488
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 3,831 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,889 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,958,393 786,816 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 147,516 211,871 278,425
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 2,970,388
รวม 3,118,223 1,012,299 3,258,318
หน่วย : บาท