มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โซมาเลีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 2,494,814 2,285,642 880,109
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 74,591 10,888 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 949 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 146 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,894 0 0
รวม 2,573,445 2,297,479 880,109
หน่วย : บาท