มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซูรินาม

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 0 434
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 957
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 524 0 556
72 เหล็กและเหล็กกล้า 8,700,951 3,966,504 8,603,189
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 30,921
รวม 8,701,475 3,966,504 8,636,057
หน่วย : บาท