มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซาตูเมและปรินซีปี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,526 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 6,695 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 84,756
รวม 1,526 6,695 84,756
หน่วย : บาท