มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอลซัลวาดอร์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 35,607 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 2,167
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 105,241 0
47 เยื่อไม้ 0 215,068 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 36,891 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 918 748 576
52 ฝ้าย 0 909 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 44,917 82,601 35,666
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 532,133 1,178,451 293,723
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 52,839 9,400
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 5,301 0 0
64 รองเท้า 0 3,888 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 19,250 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 5,922,920 21,591,892 13,276,871
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 13,587 4,139 7,653
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 470,681 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 78,433 337 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 10,957,321 6,331,247 8,049,548
รวม 18,117,959 29,567,360 21,675,604
หน่วย : บาท