มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 60,510
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 134 285 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 401 302 424
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 19,285 0 22,691
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,292 41,636 17,150
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 7,148 15,775 0
รวม 36,260 57,998 100,775
หน่วย : บาท