มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สวาซิแลนด์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 2,463,240 4,938,270 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,902 0 152,048
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 177,111
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 0 447,227
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 569,304 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,273 36,666 226,628
40 ยางและของทำด้วยยาง 2,849 1,325 3,239
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,459 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 271,525 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 37,511 59,272 78,922
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 2,370
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 471,912 568,583
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 522,032 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 698,345 41,669 3,332,250
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,310 328,036 400,683
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 38,671 13,628
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,949,442 2,333,331 27,431
รวม 7,687,363 9,089,981 5,430,120
หน่วย : บาท