มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะเติกส์และเคคอส

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 234,900 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 19,285
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 692 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 1,836
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 163,537
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 2,161
รวม 235,592 186,819
หน่วย : บาท