มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ชาด

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564
52 ฝ้าย 6,962,461 13,839,787
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 33,455 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 2,442,312
รวม 6,995,916 16,282,099
หน่วย : บาท