มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ทาจิกิสถาน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,000 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 188,820 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 33,365 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 10,000 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 9,646
รวม 234,185 9,646
หน่วย : บาท