มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โทเคอเลา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 775 39 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 451,790 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 96,941 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 659 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 18,656
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 26,818 0
รวม 775 576,247 18,656
หน่วย : บาท