มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ติมอร์-เลสเต

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 8,430,660 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 554 978 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 8,211 5,759 3,210
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 2,500 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 2,000 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 92,321 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 7,500 0
รวม 8,439,425 111,058 3,210
หน่วย : บาท