มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ตูนิเซีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 12,856,440 17,962,028 7,561,543
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 775,621 921,240 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 0 7,615
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 209,406 0 134,451
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 4,322,528 4,322,528
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 24,707 19,619
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,473 1,842 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 299,215 3,261,350 730,563
40 ยางและของทำด้วยยาง 141,409 37,652 170,810
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 213,330 378,572 224,196
42 เครื่องหนัง 3,487,074 682,082 72,690
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,814 2,010 1,802
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 54,732 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,483,376 2,073,861 517,562
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,300,116 2,423,985 7,034,071
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 8,151 0 0
64 รองเท้า 6,901 16,865 53,325
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 14,720 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 311,842 58,181 40,804
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 2,773 0 68,442
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 2,506,299 5,990,395
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 24,761
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 10,048 9,299 7,901
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 913,307 2,583,004 3,068,606
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 7,253,490 15,576,316 7,536,731
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 6,229,902 3,428,850 3,691,968
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 103,446 699,415 81,609
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 29,252 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 84,638 0 95,574
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,313 152,029 3,011
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,936 1,327 0
รวม 40,745,993 57,178,174 41,460,577
หน่วย : บาท