มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ตุรกี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 23,940,957 33,204,410 55,111,633
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 5,241,864 1,284,204 3,823,865
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 268,616 95,632 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 4,701,283 2,818,554 2,752,650
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 369,318 346,460 811,673
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 5,137,542 5,887,010 12,834,602
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 34,842 1,207,517 172,382
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 2,739 13,221 1,584,281
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 9,578,864 24,020,542 23,265,037
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 11,968,302 16,482,475 23,891,562
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 508,304 3,878 317,392
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 12,859,946 12,564,188 14,180,165
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 356,233 1,801,285 6,551,486
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 6,464,221 11,869,109 5,453,021
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 72,849 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 4,113,258 0 867,682
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 21,121,157 17,954,466 10,258,933
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 340,432 112,715 162,811
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 73,180,205 78,856,041 292,750,292
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,461,979 4,502 4,170
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 29,437,029 9,979,865 12,259,315
31 ปุ๋ย 0 2,217 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 26,076,085 22,214,264 17,132,988
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,933,146 3,728,649 864,394
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 137,970 549,003 1,469,926
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 846,030 8,704,146 4,702
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 6,277,466 2,916,764 10,015,672
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 15,022,098 8,765,092 20,395,285
40 ยางและของทำด้วยยาง 7,636,586 11,250,780 13,050,956
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 3,449,597 64,938 2,748,205
42 เครื่องหนัง 1,543,064 1,675,821 639,596
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 0 47,193
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,860 2,055 691,499
47 เยื่อไม้ 0 1,558,046 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 4,575,654 3,317,502 6,497,874
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,966,548 4,768,237 1,104,488
50 ไหม 0 0 882
52 ฝ้าย 9,897,784 20,281,713 53,456,887
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 323,708 150,899 120,255
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 5,600,132 8,267,067 8,608,046
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 1,671,078 4,545,785 2,051,853
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,706,166 489,252 2,492,653
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,076,726 1,238,018 1,835,425
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,631,969 2,054,124 518,155
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,286,851 1,833,313 2,937,618
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,585,326 1,488,241 749,197
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 25,459,608 20,914,933 14,794,496
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 31,645,712 36,866,642 20,852,399
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 5,333,807 947,529 611,374
64 รองเท้า 131,225 561,346 2,160,079
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 183,384 135,300 25,123
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 35 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 457,602 1,305,387 948,151
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 217,418 982,722 775,760
70 แก้วและเครื่องแก้ว 12,161,121 11,561,425 10,797,670
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 23,568,578 12,881,012 11,236,899
72 เหล็กและเหล็กกล้า 14,189,639 12,474,717 40,951,154
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 28,312,280 113,640,039 27,210,624
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 12,947,322 8,892,241 8,192,549
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 5,820,355 556,830 1,024,146
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 3,943 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 905,468 245,352 700,113
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,085,172 1,171,481 1,227,649
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 96,271,816 195,666,006 108,741,629
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 161,390,398 39,561,248 63,833,132
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 1,011,603 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 10,814,616 13,282,119 12,771,560
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 313,684 275,158 9,223,318
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 14,394
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 8,447,354 17,640,811 13,208,295
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 444,779 28,522 23,829
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 145,499 12,080
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 10,448,050 21,442,630 23,710,601
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,949,704 7,827,969 2,634,255
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,514 410,548 11,500
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,989,211 4,931,613 3,379,416
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 1,222 0
รวม 762,842,333 852,795,150 993,558,896
หน่วย : บาท