มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ตรินิแดดและโตเบโก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,774,362 0 3,785,742
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 28,432 0 333,133
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 13,847 4,161 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 4,161 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,546 754 2,580
52 ฝ้าย 489 489 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 489 489 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 82
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 490
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 88,837 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 83,302,775 70,134,777 145,140,578
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 4,956 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,183,543 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 207,343 235,005
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 3,270 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 3,026 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 1,546 0
รวม 88,305,483 70,453,809 149,497,610
หน่วย : บาท