มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ตูวาลู

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 80,603,360 91,574,852 31,564,855
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 40,214
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 348,174
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 3,343,040,000 0 0
รวม 3,423,643,360 91,574,852 31,953,243
หน่วย : บาท