มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 4,000 52,775 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 923,880 0 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 64,491 99,174 20,597
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 3,725,221 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 9,394,164 68,064,974
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 12,475 5,221 79,468
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,106,519 5,021,066 5,679
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 949 1,047 762
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,125 1,923 1,488
52 ฝ้าย 22,514,158 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 9,227
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 18,869,548 9,803,103 7,860,992
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 65,083 0 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 15,717,818
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 624,739 625,199 616,629
รวม 44,186,967 28,728,893 92,377,634
หน่วย : บาท