มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 200,000 252,619
รวม 200,000 252,619
หน่วย : บาท