มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อุรุกวัย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 94,075 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 4,872,943 2,645,879 4,091,848
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 1,994,145 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 2,058,738 4,474,916 2,411,873
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 65,448 396,848
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 7,773 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 12,006 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 11,560 20,982 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 12,007,513
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 5,218,980 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 0 395,957
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 2,710 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 1,264,121 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 5,411,519 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 806 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 71,580,122 124,784,336 119,883,862
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 8,387,716 6,895,698 8,226,197
47 เยื่อไม้ 0 1,009,069 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 8,338 8,953 7,790
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 0 6,793,888
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 1,885
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 12,728
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 17,182
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 1,274,864
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 7,689
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 161 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 14,776 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 9,257 17,237
รวม 86,939,357 153,915,670 155,547,361
หน่วย : บาท