มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นครรัฐวาติกัน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ สิงหาคม 2564
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 33,449
รวม 33,449
หน่วย : บาท