มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เวเนซุเอลา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 2,809,959 3,177,408 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 22,900,762 11,061,215
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 50,082 0 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 2,680,928 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,671,520 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 1,344
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 962,796 590,163 950,296
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 986 0 2,246
72 เหล็กและเหล็กกล้า 28,029,523 32,028,403 90,165,392
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 3,930,404
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 35,180 62,265 3,340
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 6,469 0 1,424
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 1,850
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 24,997 31,521 1,425
รวม 33,591,512 61,471,450 106,118,936
หน่วย : บาท