มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 268 239 351
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 13,372,160 0 0
รวม 13,372,428 239 351
หน่วย : บาท