มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 21,354 0
42 เครื่องหนัง 0 6,268 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 4,653
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 678,999
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 4,981,743 0 0
รวม 4,981,743 27,622 683,652
หน่วย : บาท